Vedtægter

 

 

 

Vedtægter

 

 

Vedtægter For Kunstnergruppen

 

Navn : Gedsted Kunstforening - Kunstnergruppen

 

1. Forening med underudvalg

 

1.1 Kunstnergruppen - nuværende hjemsted er Medborgerhuset i Gedsted

 

1.2 Kunstudvalget - arrangerer kunstudstilling til Gedeskægsfesten

 

1.3 Galleri på Plejecenter Søndervang, Gedsted

 

1.4 Ustilling i Bog-cafeen, Medborgerhuset, Gedsted

 

1.5 FØTEX SKIVE i Bistroen

 

1.6 Gedsted Hallen

 

 

2 Formål

 

2.1Foreningens formål er:

 

- at skabe et kreativt samlingssted omkring tegne/male processen i et åbent atelier

- at medvirke til en bredere kunstformidling,

- at give udstillingsmulighed fortrinsvis for kunstnergruppen.

 

2.2Foreningen skal opfylde sit formål ved

 

at give et dejligt rum at udøve sine kreative evner i med frihed til at komme og gå i eget tempo til aktive medlemmer i Medborgerhusets åbningstid. Evt. med nøgle. Engangsbetaling for gæster-25kr.

forestå skiftende arrangementer og udstillinger, der i form og indhold har et kunstnerisk og kulturelt sigte.

 

Hermed forstås bl.a. kurser, workshops, foredrag, musik, ekskursioner og arbejdende værksteder. Etablering af tegnedage for maleglade børn og derved bevare barnets kreativitet og glæde

 

at nedsætte udvalg til at varetage specifikke funktioner, evt. i samarbejde med andre foreninger.

Fælles Hjemmeside. www.gedstedkunstforening.dk

 

Medlemskab

 

3.1 Enhver med interesse for at udøve kunst kan optages som medlem.

 

Der er ingen krav om bopæl eller kunstnerisk niveau.

Der kan tegnes passive støttemedlemmer (ikke valgbare)

 

Bestyrelse

 

4.1Foreningens daglige ledelse udgøres af en formand, en næstformand, en kasserer og to menige medlemmer.

Konstituerer sig ved første møde.

Endvidere vælges en revisor samt suppleanter.

 

4.2 Foreningens bestyrelse vælges forskudt på den årlige generalforsamling for 2 år ( formand og kasserer første gang kun 1 år)

 

Kun foreningens aktive medlemmer har stemmeret

 

5 Bestyrelsens forretningsorden

 

5.1 Bestyrelsesmøder afholdes efter behov eller hvis en af bestyrelsen ønsker det Der føres protokol over trufne beslutninger.

 

Bestyrelsen kan invitere gæster med specialviden, men uden stemmeret.

Bestyrelsen råder over foreningens midler og er ansvarlige for at disse anvendes efter de på generalforsamlingen trufne beslutninger.

 

5.2 Tegningsberettiget er kun formanden og kasserer .

 

5.3 Regnskabsåret er kalenderåret. Årsregnskabet afsluttes af kassereren og afleveres til revisoren.

 

5.4 Ingen gøres ansvarlig for evt. gæld.

 

6 Kontingent

 

6.1 Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.

 

6.2 Medlemmer og støttemedlemmer pr. år, betales forud.

 

Aktive medlemmer …….200 Kr.

Unge fra 14 til 18 ......150kr - tilføjelse: generalforsamling 2018

Børn ifølge med voksen ...100 kr. ( ikke valgbar) -tilføjelse: generalforsamling 2012

Passive medlemmer, fra…….. 50 kr.

Passive husstand medlemmer....80 kr.

 

7 Udvalg.

 

7.1 Generalforsamlingen kan nedsætte udvalg med en bestemt opgave.

 

Bestyrelsen kan være repræsenteret , og der kan inddrages personer udefra.

Planer og budget skal godkendes af bestyrelsen.

 

8 Generalforsamling

 

8.1 Generalforsamlingen afholdes hvert forår og indkaldes skriftligt med mindst 4 ugers varsel. Forslag der ønskes behandlet skal fremsendes til bestyrelsen (formanden) senest 2 uger før.

 

8.2 Dagsordenen skal mindst omfatte følgende punkter:

 

Valg af dirigent og referent.

Beretning og debat om foreningens arbejde samt beretning fra udvalg.

Regnskab.

Indkomne forslag.

Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.

Valg af bestyrelse.

Eventuelt

 

9 Generalforsamlingens beslutningsdygtighed

 

På generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal, træffes beslutninger ved simpelt flertal

 

10 Opløsning

 

10.1Opløsning af foreningen kan kun ske når dette fremgår af den udsendte dagsorden

 

og kun, såfremt beslutningen tages med mindst 2/3 af de givne stemmer.

Blanke stemmer regnes ikke for afgivne stemmer.

Beslutningen, skal for at være gyldig, bekræftes på en ny generalforsamling, der afholdes senest en måned efter den første

 

10.2 Den afsluttende generalforsamling tager stilling til, hvor foreningens midler skal anbringes i overensstemmelse med foreningens formål.

 

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 14-03-06

 

Formand………….Sonja Feldt Pedersen

 

Næstformand……..Erna Porskjær

 

Kasserer…………..Margit Horn Nielsen

 

Menig…………….Poul Spanggård

 

Menig…………….Lene Bertelsen

 

Revisor…………..Niels Heebøll

 

 

Supleanter…….…Malene Hjelm Pedersen og Bent Clausen

 

 

Kunstnergruppen

TORVET

Vesterbro 1

9631 Gedsted

 

kunstnergruppen@gedstedkunstforening.dk

Copyright © All Rights Reserved